Nhảy đến nội dung

Khối ngành nào đang có tỷ lệ chọi cao nhất hiện nay?

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, khối ngành kinh doanh, quản lý thu hút nhiều nguyện vọng nhất, tuy nhiên khối ngành khoa học xã hội, du lịch, an ninh quốc phòng hiện đang có tỷ lệ chọi cao nhất.

Khối ngành nào đang có tỷ lệ chọi cao nhất?

Không