Nhảy đến nội dung

TRƯỜNG CAO ĐẲNG HÀNG HẢI I – Ký hiệu: CHH
Địa chỉ: Số 498 Đà Nẵng, Phường Đông Hải 1, Quận Hải An, TP. Hải Phòng.

Subscribe to Cao đẳng Hàng Hải I